Valor: $7.192 IVA inc semanal. Para cancelar envia Salir al 37090. atn@vive.st